A A A K K K
людям із порушенням зору
Управління соціального захисту населення та ветеранської політики Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області

Про управління

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ СОЛОТВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Загальні положення

1.1. Управління соціального захисту населення та захисту прав дітей Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області (далі – Управління) є структурним підрозділом селищної ради, який утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради і селищному голові.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказами Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями селищного голови, рішеннями сесій селищної ради та виконавчого комітету, а також Положенням про управління.

1.3. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» управління є виконавчим органом Солотвинської селищної ради та неприбутковою установою.

1.4. Працівники Управління є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність Управління затверджується селищною  радою.

1.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, круглу печатку із зображенням Державного Гербу України та своїм найменуванням.

1.6. Повна назва Управління: Управління соціального захисту населення та захисту прав дітей Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області,

скорочена назва: УСЗН ТА ЗПД Солотвинської селищної ради.

1.7. Юридична адреса Управління: Україна, 90575, Закарпатська область, Тячівський район, смт. Солотвино, вул. Харківська, 1.

2. Основні завдання та функції Управління

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, запобігання домашнього насильства, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, організації надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

2.1.2. Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, програм та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.

2.1.3. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканців громади.

2.1.4. Організація здійснення соціальної роботи в громаді та надання соціальних послуг.

2.1.5. Управління закладами та установами соціального захисту населення комунальної форми власності, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

2.2. Управління відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його відання.

2.2.2. Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту бюджету громади.

2.2.3. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки населення громади (прийому документів для призначення і виплати  соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, інших грошових соціальних виплат), в тому числі у співпраці з центром надання адміністративних послуг.

2.2.4. Організовує здійснення відповідно до законодавства соціальної роботи в громаді, в тому числі виявлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.2.5. Визначає потребу громади у соціальних та реабілітаційних послугах, встановлює надавачів цих послуг залежно від потреб громади у відповідних послугах, готує в установленому порядку пропозиції щодо створення, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств, які надають соціальні послуги та відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.2.6. Веде облік багатодітних сімей, сімей/осіб, у тому числі сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки, осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійної сторонньої допомоги, осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, осіб, які не мають постійного місця проживання, осіб, які зазнали насилля в сім'ї, постраждали від торгівлі людьми.

2.2.7. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ і організацій сфери соціального захисту, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.2.8. Здійснює планування соціальних та реабілітаційних послуг та видатків на їх надання, забезпечує встановлення тарифів за надання платних соціальних послуг.

2.2.9. Приймає рішення щодо організації надання соціальних та реабілітаційних послуг, у тому числі із застосуванням механізмів співпраці та співфінансування з іншими територіальними громадами, соціального замовлення у недержавних суб’єктів за рахунок бюджетних коштів, проведення конкурсу соціальних проектів, залучення фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також інших форм, визначених законодавством.

2.2.10. Веде базу даних суб’єктів, що надають соціальні послуги, які провадять діяльність на території громади, та соціальних послуг, які вони можуть надавати.

2.2.11. Здійснює керівництво діяльністю, координацію і контроль за роботою закладів, установ, підприємств комунальної форми власності, що надають соціальні послуги, в тому числі прийом, аналіз та оцінку звітів про роботу їхніх керівників.

2.2.12. Надає сприяння та забезпечує контроль за своєчасним підвищенням кваліфікації працівників сфери соціального захисту територіальної громади.

2.2.13. Здійснює моніторинг, контроль та оцінювання якості надання соціальних послуг, інформує населення про соціальні та реабілітаційні послуги.

2.2.14. Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.2.15. Організовує для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб з інвалідністю заходи з побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування.

2.2.16. Вирішує питання надання за рахунок коштів місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням громадян у випадках, передбачених законодавством (у тому числі одиноких).

2.2.17. Забезпечує захист прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

2.2.18. Вирішує відповідно до законодавства питання про надання допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідувальних житлових будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва.

2.2.19. Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації.

2.2.20. Здійснює профілактичні та інші заходи з питань попередження бездомності, реінтеграції бездомних осіб, соціального сирітства, жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім’ї, торгівлі людьми, соціального патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі, інших негативних явищ в соціальному середовищі територіальної громади.

2.2.21. Вживає заходи реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства, у тому числі організацію надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми.

2.2.22. Здійснює консультування мешканців територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його відання.

2.2.23. Проводить   інформаційно-просвітницьку   роботу   серед   населення спрямовану на: підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, жорстокому поводженню з дітьми, запобігання та протидії домашньому насильству; запобігання та подолання споживацьких настроїв, формування сімейних цінностей, почуття причетності до розв’язання важливих соціальних завдань громади.

2.2.24. Здійснює інші повноваження, покладені на Управління відповідно до законодавства України.

3. Повноваження управління:

3.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

3.2. Подавати пропозиції до проекту бюджету Солотвинської селищної ради з питань, що належать до його компетенції.

3.3. Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань.

3.4. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для надання соціальних послуг особам (сім’ям), які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.5. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей.

3.6. Здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

3.7. Проводити аналіз про стан і тенденції соціального розвитку в межах територіальної громади та вживати заходи для усунення недоліків.

3.8. Брати участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку територіальної громади.

3.9. Вносити пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету.

3.10. Забезпечувати  ефективне   та    цільове     використання     відповідних бюджетних коштів, виділених управлінню.

3.11. Брати участь у підготовці заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальної громади.

3.12. Розробляти   проекти   розпоряджень   селищного  голови,  рішень виконавчого комітету селищної ради, рішень селищної ради з питань соціального захисту населення та захисту прав дітей.

3.13. Брати участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.14. Розглядати в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.15. Опрацьовувати запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевої ради.

3.16. Забезпечувати доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

3.17. Забезпечувати у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.18. Залучати громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і відповідних заходів.

3.19. Приймати участь у розробці програми зайнятості населення та реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці.

3.20. Здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

3.21. З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення організовувати в межах компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, пільг на проїзд окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України.

3.22. Надавати консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг, у тому числі шляхом організації роботи «мобільного соціального офісу».

3.23. Видавати відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України.

3.24. У сфері надання населенню соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи організовувати роботу із визначення потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готувати і подавати пропозиції до селищної ради щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів і служб соціального захисту та соціального обслуговування населення, формування соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями.

3.25. Подавати пропозиції органам місцевого самоврядування щодо створення закладів, установ і служб, які надають психологічні, реабілітаційні соціальні послуги особам і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі громадянам похилого віку, дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їхнього самостійного життя.

3.26. Забезпечувати облік осіб, які звертаються в управління з питань їх направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяти в оформленні документів цим особам.

3.27. Сприяти створенню недержавних служб, закладів, установ, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям / особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, насильства в сім’ї, іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

3.28. Сприяти волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенню інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи.

3.29. У межах компетенції організовувати роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.30. Сприяти    благодійним,   релігійним   волонтерським   громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.31. Вживати заходи щодо запобігання бездомності та соціального захисту бездомних громадян.

3.32. Вживати заходи із соціального патронажу осіб, звільнених від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, брати участь в діяльності спостережної комісії.

3.33. У сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю вести облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

3.34. Проводити роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями.

3.35. Забезпечувати ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем і реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримувати єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі.

3.36. Забезпечувати на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань.

3.37. Представляти інтереси (здійснювати самопредставництво) в судах усіх юрисдикцій і всіх інстанцій та інших органах під час розгляду правових питань і спорів з правом підпису необхідних для цього документів.

3.38. Виконувати інші передбачені законодавством України повноваження.

4. Система взаємодії

 4.1. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

5. Структура управління

5.1. Положення про управління, зміни до нього  затверджуються на засіданні сесії селищної ради.

5.2. Штатний розпис Управління затверджується розпорядженням селищного голови у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених селищною радою.

5.3. До складу управління входить служба у справах дітей, яка діє відповідно до Положення, затвердженого начальником Управління.

5.4. Управління може виступати засновником соціальних установ та закладів таких як:

5.4.1. Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

5.4.2. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

5.4.3. Центр зайнятості.

5.4.4. Центр професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів.

5.4.5. Геріатрична установа.

5.4.6. Притулок для неповнолітніх.

5.4.7. Центр соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх.

5.4.8. Будинок нічного перебування бездомних громадян.

5.4.9. Центр обліку бездомних громадян.

5.4.10. Соціальний готель.

5.4.11. Центр соціальної адаптації.

5.4.12. Інші заклади.

6. Керівництво відділу

6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою одноосібно, в порядку визначеному чинним законодавством України.

6.2. Начальник управління:

6.2.1. Здійснює   керівництво   діяльністю   управління,  несе   персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх працівників.

6.2.2. Подає на розгляд засідання селищної ради положення про управління.

6.2.3. Затверджує посадові інструкції та визначає обов’язки посадових осіб та працівників Управління.

6.2.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету селищної ради.

6.2.5. Вживає  заходів  щодо  удосконалення  організації  та підвищення ефективності роботи управління.

6.2.6. Звітує перед виконавчим комітетом селищної ради про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи.

6.2.7. Може входити до складу виконавчого комітету селищної ради.

6.2.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету селищної ради питань, що належать до компетенції управління та розробляє проекти відповідних рішень.

6.2.9. Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

6.2.10. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.2.11. Розпоряджається коштами у межах затвердженого селищним головою кошторису управління.

6.2.12. Проводить підбір кадрів.

6.2.13. Організовує  роботу  з   підвищення   рівня   професійної   кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, які працюють в управлінні.

6.2.14. Подає селищному голові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування, працівників управління, присвоєння їм рангів посадових осіб місцевого самоврядування.

6.2.15. Визначає розміри заохочення (в межах кошторисних призначень) та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування Управління шляхом видання відповідних наказів.

6.2.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

6.2.17. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.2.18. Бере участь на умовах самопредставництва у судах усіх юрисдикцій і всіх інстанцій у справах, що стосуються управління, з правом підпису необхідних для цього документів.

6.2.19. Виконує інші повноваження, визначені законом.

7. Фінансування діяльності Управління

7.1 Управління фінансується  за рахунок коштів селищного бюджету, які виділені на його утримання.

7.2. Джерелами фінансування  Управління є:

7.2.1. Кошти селищного  бюджету.

7.2.2. інші кошти, передані Управлінню згідно з чинним законодавством.

7.3. Майно, яке знаходиться на балансі управління соціального захисту населення та захисту прав дітей є комунальною власністю селищної ради та перебуває в його оперативному Управлінні.

 

8. Заключні положення

8.1. Ліквідація  і реорганізація Управління здійснюється  за рішенням сесії селищної  ради у встановленому законом порядку.

8.2.  Зміни   і   доповнення   до   цього   Положення    вносяться  за рішенням сесії селищної ради.

8.3.  Як  неприбуткова  установа  Управління  не  передбачає розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів, посадових осіб та інших працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених Податковим кодексом України, а саме: доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням та чинним законодавством України. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), передача активів здійснюється правонаступникам – одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

8.4. Управління, як неприбуткова установа, утворена та зареєстрована в порядку, визначеному чинним законодавством України, що регулює діяльність відповідної неприбуткової установи.

8.5. Питання діяльності Управління, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень